De Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in.
Vanaf dat moment is dezelfde privacywetgeving van toepassing in de hele Europese Unie (EU).

De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer.

Zodra de AVG van toepassing is, gelden dezelfde regels voor het bewaren van persoonsgegevens als nu. Het uitgangspunt blijft dat u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel van uw verwerking.

Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst een werkgever verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Voorbeelden hiervan zijn de loonbelastingverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs. Deze moet de werkgever 5 jaar bewaren nadat een werknemer uit dienst is. Voor andere gegevens uit het personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens is de richtlijn: een bewaartermijn van 2 jaar nadat de werknemer uit dienst is.

Voor sollicitatiegegevens is het gebruikelijk dat een organisatie deze uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Wel kan de sollicitant toestemming geven om zijn gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor de sollicitant komt. Het is redelijk om hiervoor een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure aan te houden.Nieuwsbrief?

Volg ons