De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) : de belangrijkste veranderingen

De Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 januari 2015. Een deel van de wet gaat later in op 1 juli 2015 en 1 januari 2016.Met welke veranderingen moet u volgend jaar rekening houden?

Vanaf 1 januari 2015
Het is niet langer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij sprake is van een 'zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang'.
        
Er geldt een aanzegtermijn van een maand bij tijdelijke contracten. Bij contracten voor een bepaalde tijd van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij het contract wel of niet verlengt. Als de werkgever dit verzuimt, betaalt hij een vergoeding ter hoogte van één maandloon.

Een proeftijd bij een tijdelijk contract van ten hoogste een half jaar wordt verboden. Hiermee wil het kabinet de positie van tijdelijke krachten versterken.

Nu hoeft u bij onvoldoende werk oproepkrachten niet door te betalen gedurende de eerste zes maanden én deze periode mag in de cao onbeperkt verlengd worden. Vanaf 1 januari mag dat nog alleen bij werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In de zorg worden nul-urencontracten helemaal verboden.

Vanaf 1 juli 2015
Flexwerkers krijgen bij hun vierde arbeidsovereenkomst óf na twee jaar (nu drie jaar) diensttijd verplicht een vast contract. Nu begint de ketenbepaling na drie maanden uitdiensttreding weer opnieuw. Met de WWZ wordt dit verlengd naar zes maanden.

Nu kan een werkgever een ontslag nog laten toetsen bij de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 kan dat alleen nog bij ontslag op grond van disfunctioneren of andere redenen gelegen in de persoon van de werknemer. Ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen verloopt standaard via het UWV Werkbedrijf.

De ontslagvergoeding wordt vervangen door een transitievergoeding. Werknemers met een contract van tenminste 24 maanden hebben recht op een transitievergoeding van maximaal 75.000 euro, afhankelijk van de lengte van hun dienstverband.

Vanaf 1 januari 2016
De WW-duur wordt vanaf 2016 in stapjes afgebouwd. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon.

Voor meer informatie over de WWZ dan kan men contact opnemen met Salarisjobs via 010-2175630 of contact@salarisjobs.nl