Evaluatiewet WNT

De WNT is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om (te) hoge bezoldigingen bij instellingen binnen de (semi)publieke sector tegen te gaan.
In de Evaluatiewet WNT zijn enkele wijzigingen opgenomen om de effectiviteit van de WNT te verbeteren en administratieve lasten te verminderen.

- WNT-instellingen die zijn opgenomen in het WNT-register hoeven de gegevens niet meer altijd digitaal te melden. Door deze vereenvoudiging kan een WNT-instelling volstaan met het opnemen van de verplichte WNT-gegevens in de jaarstukken van 2016.

- Het verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele beloningen aan topfunctionarissen vervalt met terugwerkende kracht per 1 januari 2017. Dit betekent dat een variabele beloning is toegestaan, als de totale bezoldiging onder het toepasselijke bezoldigingsmaximum blijft van € 181.000 in 2017.

- Ingevolge de WNT mogen geen hogere uitkeringen worden overeengekomen dan de bezoldiging over de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband. Hiervoor geldt een maximum van € 75.000. Door de Evaluatiewet WNT vallen ook uitkeringen die voortvloeien uit andere cao’s of collectieve regelingen onder deze uitzondering en worden dus niet door de WNT genormeerd. Ook deze wijziging is vanaf 1 juli 2017 met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 van toepassing.

- De WNT-verantwoording is op enkele onderdelen vereenvoudigd. Bij het opnemen van de verplichte WNT-gegevens in de jaarstukken kan gebruik worden gemaakt van de vereenvoudigde modelverantwoording die te vinden is op www.topinkomens.nl
Ook is per 1 januari 2017 een verantwoordingsvrijstelling voor kleine WNT-instellingen van toepassing. Deze vrijstelling geldt voor stichtingen en verenigingen met een brutoloonsom van maximaal € 160.000. Een voorwaarde voor deze vrijstelling is dat er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam zijn en dat zij niet op grond van andere wet- en regelgeving, besluiten of overeenkomsten verplicht zijn om een jaarrekening op te maken. Als deze vrijstelling van toepassing is, vervalt de verplichting om een WNT-verantwoording in de jaarrekening op te nemen en deze door een accountant te laten controleren.

Nieuwsbrief?

Volg ons