Ingrijpende wijziging Ziektewet

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De wet heeft tot doel om de instroom van vangnetters in de WIA te beperken. Werkgevers worden gestimuleerd om hieraan mee te werken. De manier waarop de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) wordt vastgesteld, wordt daarom aangepast. De uitkeringslasten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers worden meer toegerekend aan de laatste werkgever.Op dit moment betaalt u een gedifferentieerde premie WGA voor werknemers met een vast dienstverband (WGA-vast). Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Whk uit 3 onderdelen:

1. Gedifferentieerde premie WGA-vast;
2. Gedifferentieerde premie WGA-flex;
3. Gedifferentieerde premie ZW-flex.

U gaat dan ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers die bij u in dienst zijn. Voor de wet BeZaVa zijn flexwerkers werknemers die:

• ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers;

• ziek uit dienst gaan (uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, werknemers met een tijdelijk dienstverband en werknemers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband wordt beëindigd);

• binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet).

In de nieuwe berekening van de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex worden werkgevers in 3 categorieën ingedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand:

• kleine werkgevers (met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer): premie op sectorniveau.

• middelgrote werkgevers (met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer): gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie.

• grote werkgevers (meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer): premie op individueel niveau.

Ieder jaar worden de premies door UWV berekend en door de Belastingdienst vastgesteld. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk wordt gekeken naar gegevens van 2 jaar eerder. De Belastingdienst informeert u altijd in het najaar over uw gedifferentieerde premie Whk. Omdat deze premie vanaf premiejaar 2014 uit meerdere onderdelen bestaat, kunt u tegen ieder onderdeel van de premie bezwaar maken. Dit doet u bij de Belastingdienst, nadat u van hen een brief over uw premie heeft gekregen. Hierbij kunnen wij u ondersteunen.

De gedifferentieerde premie Whk 2014 wordt berekend op basis van gegevens over 2012. Het gaat daarbij om Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend aan (ex-)medewerkers van uw bedrijf. Omdat u belanghebbende bent bij de beslissingen, ontvangt u kopieën van brieven met deze beslissingen. Het gaat om beslissingen over het recht op de uitkering of de hoogte of duur ervan. Als belanghebbende heeft u recht om bezwaar te maken tegen de beslissingen. U heeft wellicht tot nu toe geen kopieën gekregen van beslissingen over de Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in 2012 zijn toegekend (deze worden de komende maanden verstuurd).

Zijn er in 2012 geen Ziektewet- en WGA-uitkeringen toegekend aan (ex-)werknemers van uw bedrijf? Dan krijgt u geen brief. U krijgt in het najaar van 2013 een brief van de Belastingdienst over de hoogte van uw premie.

Mocht u meer willen weten neem contact op met uw contactpersoon binnen Salarisjobs.