Invoering uniformering loonbegrip

Per 1 januari 2013 is de Wet uniformering loonbegrip ingevoerd.
Met als gevolg dat het nettosalaris van veel medewerkers erop is achteruitgegaan. Volgens de rechtbank in Den Haag is dat echter niet in strijd met Europese regelgeving.
Eén van de uitkomsten van de evaluatie van vorig jaar is dat de inkomenseffecten voor werknemers beperkt waren en in de meeste gevallen minder ongunstig dan van tevoren was ingeschat.
Een man die er per 2013 € 66 netto per maand op achteruit was gegaan is naar de rechter gestapt omdat hij van mening was dat de daling van zijn nettosalaris in strijd met het eigendomsrecht in het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM).
De rechter gaf de man geen gelijk omdat de wetgever de beoordelingsvrijheid had om één van de loonbegrippen te kiezen en de loonheffingen waren gebaseerd op een wettelijke grondslag. Verder was de daling van het nettosalaris niet uitsluitend het gevolg van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip.

Per 1 januari 2013 waren er namelijk ook andere fiscale wijzigingen die het inkomen van de man beïnvloedden. Volgens de rechter betrof het dan ook niet om een individuele en buitensporige last. De uniformering van het loonbegrip was dus niet in strijd met het eigendomsrecht.