Keten regeling

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling voor opvolgende tijdelijke contracten.

Waar nu huidige regel is dat driemaal achtereen een tijdelijk contract kan worden gesloten, waarbij de totale periode de drie jaar niet mag overstijgen, zal per 1 juli 2015 de hoofdregel 3 x 2 x 6 worden:

-          (nog steeds) maximaal 3 tijdelijke contracten

-          Maar nu met een totale duur van maar 2 jaar

-          En een tussenliggende periode van 6 maanden (nu 3 maanden).

Wilt zeggen, wanneer contracten elkaar opvolgen met tussenpozen van zes maanden of minder, dan behoren de contracten tot dezelfde ‘Keten’

Voor afgesloten contracten vóór 1 juli 2015 welke aflopen na 1 juli 2015 geldt een overgangsrecht Het moment waarop het (nieuwe) contract ingaat is bepalend.

Indien een werkgever bijvoorbeeld een eerste contract voor een jaar met ingangsdatum 1 juni 2013 heeft afgesloten en dit contract per 1 juni 2014 van rechtswege is verlengd voor nog een jaar, kan op 1 juni 2015 kan nog een derde contract voor bepaalde tijd worden gesloten. Deze eindigt van rechtswege op 1 juni 2016. De totale duur is weliswaar drie jaar, maar de ingangsdatum van het laatste contract was vóór 1 juli 2015.

Indien een werkgever bijvoorbeeld een eerste contract voor een jaar met ingangsdatum 1 juli 2013 heeft afgesloten en dit contract per 1 juli 2014 is verlengd met nog een jaar, geldt op 1 juli 2015 het nieuwe recht en kan dus geen contract voor bepaalde tijd meer worden gesloten. De totale duur is immers reeds twee jaar. Werkgever kan de werknemer pas weer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden per 2 januari 2016.

Er kan natuurlijk gekozen worden voor variatie in de duur van de tijdelijke contracten om derhalve wel 3 contracten te kunnen geven binnen 24 maanden (bijvoorbeeld 3 * 8 maanden). Belangrijk hierbij is dat:

-          er geen proeftijd geldt bij contracten korter dan 6 maanden

-          er een aanzegtermijn geldt bij contracten van 6 maanden en langer

-          er sprake kan zijn van een hogere sector premie*

*Bij 5 sectoren geldt een hoge premie bij contracten korter dan een jaar (agrarisch bedrijf/bouwbedrijf/horeca algemeen/culturele instellingen/schildersbedrijf). Dit kan een behoorlijk verschil opleveren in de hoogte van deze afdracht. Als voorbeeld de sector Culturele instellingen. Deze kent een lage sectorpremie van 2,76% (2014) en een hoge sectorpremie van 12,8% (2014). Bij een heffingsloon van bijvoorbeeld € 30.000,00 per jaar betekend dit een jaarpremie van:

€ 30.000,00 * 2,76% = €    828,00

€ 30.000,00 * 12,8% = € 3.840,00

Het is binnen deze sectoren dus belangrijk hier alert op te zijn en wellicht financieel interessant om contracten van bepaalde tijd af te geven van minimaal 1 jaar.  

Er kan een afwijkende regeling in een cao van toepassing zijn. De periode van twee jaar mag worden verlengd tot maximaal vier jaar, en het aantal contracten van drie mag worden verlengd tot ten hoogte zes, maar enkel en alleen als uit de cao blijkt dat de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering of de soort functie of functiegroep deze verlenging of verhoging vereist of in het geval van bestuurders van rechtspersonen.

Deze aangepaste afwijkingsmogelijkheid bij cao gaat gelden indien een cao afloopt op of na 1 juli 2015, maar gaat in ieder geval in per 1 juli 2016. Dus als een cao van toepassing is die een afwijkende ketenregeling kent conform het huidige recht maar in strijd met de WWZ (Wet Werk en Zekerheid), en die cao pas expireert na 1 juli 2016, komt aan deze cao-bepaling vanaf 1 juli 2016 geen werking meer toe.

Evenals nu het geval is, geldt de ketenregeling ook bij opvolgend werkgeverschap. Het bekendste voorbeeld is de werknemer die eerst als uitzendkracht wordt ingeleend, en vervolgens voor dezelfde of vergelijkbare arbeid in dienst treedt van de werkgever. Als de werknemer als uitzendkracht al drie of meer arbeidscontracten voor bepaalde tijd heeft gekregen met het uitzendbureau, kan de werkgever dus geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen met de werknemer.

Ook belangrijk om rekening te houden bij ketenregeling is om te vermelden dat er per 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd is bij ontslag of indien het contract niet verlengd wordt, mits de werknemer minimaal 2 jaar in dienst is geweest. Zie hiervoor het artikel transitievergoeding op onze website.