Lagere WW i.v.m. ziekte.


Lagere WW door lager loon in verband met ziekte in referteperiode.

Aan het nieuwe Dagloonbesluit werknemersverzekeringen is al eerder aandacht besteed in het kader van de garantiedagloonregeling die nu ook weer geldt voor situaties waarin de werknemer van werk naar werk gaat maar daarbij sprake is van demotie.

Er is nog meer gewijzigd in het nieuwe Dagloonbesluit werknemersverzekeringen, zoals artikel 6. In artikel 6 van het Dagloonbesluit, zoals dat met ingang van 1 juni 2013 in werking is getreden, werd bepaald dat voor de dagloonvaststelling van een werknemer die in een aangiftetijdvak minder loon had genoten vanwege ziekte of verlof, als loon in dat aangiftetijdvak werd aangemerkt het loon dat deze  werknemer verdiende in het aangiftetijdvak daaraan voorafgaand of nakomend. Met deze methode werd beoogd dat bij de dagloonvaststelling werd uitgegaan van het loon dat een werknemer zou hebben verdiend als hij niet ziek was geweest of geen verlof had gehad. Er werd dus met andere woorden uitgegaan van het loon wat de werknemer normaliter zou verdienen zonder rekening te houden met een eventueel lager loon als gevolg van ziekte.

Bij ziekte ging het hier om een werknemer waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsplicht bij ziekte had.  Dit levert echter ongelijkheid op tussen deze werknemer en:
- een werknemer die recht heeft op een ZW-uitkering van het UWV. Artikel 6 kan dan namelijk niet worden toegepast: de werknemer die rechtstreeks een ZW-uitkering van het UWV ontvangt en geen dienstbetrekking meer heeft, voldoet niet aan de voorwaarden.
- een werknemer die ziekengeld ontvangt via de werkgever. De voornoemde methode is met behulp van de polisadministratie niet goed uit te voeren. Daarom is besloten deze methode  niet meer toe te passen bij ziekte van een werknemer.

Dit betekent concreet dat het dagloon van een werknemer wordt gebaseerd op het loon zoals de werkgever dat feitelijk heeft doorbetaald. Dat kan -net als bij een ZW-uitkering- minder zijn dan 100% van het loon. Hierdoor kan een werknemer die geruime tijd ziek is geweest en vervolgens werkloos wordt omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is bevonden en in het bedrijf geen passend werk voorhanden is, financieel gezien in een nadeliger positie komen te verkeren omdat zijn ziekte mogelijk een dagloonverlagend effect kan hebben. Dit is een aspect dat nauwelijks aandacht heeft gekregen in de media maar dat wel ingrijpende consequenties kan hebben.

Wet:                     artikelen 7:669 lid 3 sub c en e en 7:671b leden 4 en 5 BW
Vindplaats:         Wijziging Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 (Stcrt 2015, 24293)

Nieuwsbrief?

Volg ons