Nieuwe Ontslagregeling

Nadere criteria kleine MKB-werkgever in zwaar weer bij beperking hoogte transitievergoeding
Op 11 mei 2015 is de lang verwachte Ontslagregeling gepubliceerd die een nadere uitwerking vormt van de Wet werk en zekerheid. In deze Ontslagregeling die per 1 juli 2015 het Ontslagbesluit en de beleidsregels ontslagtaak UWV gaat vervangen, wordt een verduidelijking gegeven met betrekking tot het bedrijfseconomische ontslag, één van de acht redelijke ontslaggronden die vanaf dat moment in de wet opgesomd staan(de a-grond). Er wordt ook in geregeld dat de herplaatsingstermijn gelijk is aan de wettelijke opzegtermijn zonder aftrek van de proceduretijd, verder wordt het afspiegelingsbeginsel zoals we dat kennen uit de beleidsregels ontslagtaak UWV verduidelijkt, wordt nader ingegaan op de wederindiensttredingsvoorwaarde, wordt ingegaan op de gelijkstelling bij ontslag van payrollwerknemers met gewone werknemers  en worden de werkgebieden van de Wet melding collectief ontslag nader vastgesteld.

Ook wordt aangegeven wat de criteria voor een kleine in zwaar weer verkerende werkgever zijn om in aanmerking te komen voor een lagere transitievergoeding door alleen de dienstjaren vanaf mei 2013 te tellen.  Er gelden drie stringente cumulatieve vereisten waar de MKB-werkgever aan moet voldoen alvorens een beroep kan worden gedaan op deze overgangsregeling, te weten:
1. de onderneming heeft over de drie boekjaren voor het jaar van ontslag verlies geleden;
2. het eigen vermogen was aan het einde van het boekjaar voor het jaar van ontslag negatief, en;
3. de waarde van de vlottende activa was aan het einde van het boekjaar voor het jaar van ontslag kleiner dan de schulden van de onderneming met een resterende looptijd van maximaal één jaar.