Oprekken ketenregeling: oprichten intern uitzendbureau

De ketenregeling is vanaf 1 juli 2015 beperkt van 3x3x3 naar 3x2x6 oftewel maximaal drie contracten in twee jaar tijd waarbij tussenliggende periodes van zes maanden of korter meetellen in de keten. De aard van de werkzaamheden is niet van belang voor de vraag of de contracten doortellen.  Deze ketenregeling kan echter bij cao worden opgerekt als het een uitzendovereenkomst conform artikel 7:690 BW betreft. Van een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW is sprake als een werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

Dit betekent dat het interessant kan zijn voor bijvoorbeeld een grote onderneming met een eigen ondernemings cao om in deze cao een mogelijkheid op te nemen de ketenbepaling op te rekken. In feite wordt er dan een intraconcern uitzendbureau opgericht. Weliswaar kan er dan geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid een uitzendbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst maar wel kan het aantal tijdelijke contracten en de duur ervan flink worden opgerekt. Er kunnen dan immers 6 contracten in 4 jaar tijd worden overeengekomen.

Een uitzendbeding is een ontbindende voorwaarde die door de inlener kan worden ingeroepen en waarbij de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de inlener ten einde komt. Hierop kan bijvoorbeeld bij ziekte van de uitzendkracht door de inlener een beroep worden gedaan. Ook geldt de ketenregeling dan direct in plaats van pas na 26 weken. Al deze zaken zijn immers uitgezonderd voor intraconcern uitlening. Dit laat onverlet dat het nog steeds vanwege de genoemde oprekking van de ketenbepaling interessant kan zijn een intraconcern uitzendbureau op te richten.

Alhoewel het de vraag is of dit wel de bedoeling is geweest van de wetgever, kan het een interessante optie zijn om in overweging te nemen als u wilt beschikken over werknemers die u voor langere tijd aan u wenst te binden.