Opzegging

Vermeld reden opzegging vanaf 1 juli 2015Heeft het UWV de toestemming voor opzegging verleend, dan is deze toestemming vanaf 1 juli 2015 nog maar vier in plaats van acht weken geldig. Dit betekent dat u als werkgever binnen deze termijn gebruik moet maken van de verleende toestemming en de werknemer expliciet schriftelijk moet opzeggen onder vermelding van de reden van opzegging (artikel 7:671a lid 6 BW). Dit laatste is nieuw. Zegt u na de geldigheidsduur van de verleende UWV toestemming op of zonder vermelding van de reden of op basis van een andere grond dan waarvoor toestemming is verleend, is de opzegging vernietigbaar op grond van artikel 7:681 lid 1 BW.

Tip!
Voor u als werkgever is het van cruciaal belang kritisch te kijken naar de opzegbrieven die ze hanteren. In de opzegbrief moet op straffe van vernietigbaarheid duidelijk de reden worden vermeld van de opzegging. Maakt u binnen de aan de toestemming verbonden geldigheidsduur geen gebruik van de verleende toestemming voor ontslag dan vervalt deze en zult u opnieuw een verzoek om toestemming bij het UWV moeten indienen. Bij het opzeggen moet u de van toepassing zijnde wettelijke dan wel afwijkende contractuele of cao-opzegtermijn in acht nemen. Wel mag u deze opzegtermijn bekorten met de proceduretijd die in de ontslagbeschikking vermeld staat mits er minimaal één maand opzegtermijn overblijft.

Het is altijd van belang de arbeidsovereenkomst en de cao te checken om te bekijken wat daarin is geregeld met betrekking tot de opzegtermijn.