Per 1 juli 2013 vervallen vakantiedagen

Een werknemer kan vakantiedagen opnemen door de vakantiewensen in te dienen bij de werkgever. De werkgever heeft na ontvangst 2 weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken. Doet hij dat niet, dan staat de vakantie vast. Dit geldt alleen voor vakantiedagen die binnen het wettelijk minimum vallen. Voor extra vakantiedagen kunnen andere regels gelden. Deze moeten dan wel van tevoren schriftelijk zijn vastgelegd.

Instemming werkgever met opname vakantiedagen
In principe moet de werkgever instemmen met de vakantiewensen. Hij mag hier in 2 gevallen van afwijken:
• als er afwijkende afspraken staan in uw arbeidsovereenkomst of er zijn binnen de organisatie ingeplande collectieve vakanties (zoals in de bouw en het onderwijs);
• als de vakantiewens grote problemen oplevert voor het bedrijf waar men werkt. De werkgever moet dan wel toestaan dat de werknemer op een andere moment 2 weken of 2 keer een week vakantie opneemt.

Recht opnemen vakantiedagen
De werknemer moet ieder jaar de vakantiedagen kunnen opnemen waar hij/zij minimaal recht op heeft. De werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken. Ook niet met een beroep op 'zwaarwegende bedrijfsbelangen'.

Vakantiedagen in uren opnemen
Werknemer kan vakantiedagen ook in uren opnemen. Als het bedrijf hierdoor in grote problemen komt, kan de werkgever hier wel bezwaar tegen maken. Houdt ook rekening met verplichte vrije dagen of collectieve vakanties. Afspraken hierover staan in de cao of in een schriftelijke overeenkomst zoals de arbeidsovereenkomst.

Opnemen vakantiedagen uit vorige jaren
Wanneer vakantiedagen worden opgenomen, moet men eerst de dag opnemen die als eerste door verval of verjaring verloren gaat. Dat hoeft niet altijd de dag te zijn die men als eerste heeft opgebouwd. De wettelijke dagen die in 2012 zijn opgebouwd, vervallen bijvoorbeeld eerder dan de dagen uit 2011. Dit komt doordat er sinds 1 januari 2012 nieuwe regels rond vakantiedagen gelden.

Vervaltermijn niet opgenomen vakantiedagen
Sinds 1 januari 2012 vervallen vakantiedagen die niet zijn opgenomen na een half jaar. Vakantiedagen opgebouwd in 2012 vervallen dus op 1 juli 2013. Vakantiedagen die vóór 1 januari 2012 zijn opgespaard, kan men nog 5 jaar bewaren.
De wettelijke vakantiedagen vervallen niet na een half jaar als men echt niet in staat was om deze op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte. Of omdat de werkgever het onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen. In die gevallen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. De vervaltermijn van een half jaar geldt ook niet voor vakantiedagen boven het wettelijk minimum (bovenwettelijke vakantiedagen). Voor deze vakantiedagen gelden de afspraken in de cao of arbeidsovereenkomst.

Vakantie opnemen bij ziekte
Is de werknemer ziek en wilt hij/zij vakantie opnemen? Dan moet hij/zij hetzelfde aantal vakantie-uren opnemen als wanneer men niet ziek zou zijn geweest. Dat geldt ook als men tijdens ziekte nog gedeeltelijk werkt.