Premiekorting jongere werknemers verruimd en verlengd

De premiekorting voor jongeren wordt per 1 juli 2015 verruimd. Dit omdat de jeugdwerkloosheid nog altijd te hoog is. Ook de tijdelijke maatregel die ervoor zorgt dat er in een vacature expliciet om jongeren van 18 tot 27 jaar gevraagd mag worden, wordt verlengd tot 1 januari 2017. Voor werknemers van jonger dan 27 en ouder dan 50 bestaat er sinds een jaar een uitzondering op de regel dat er in vacatureteksten geen onderscheid mag worden gemaakt op grond van leeftijd. Deze tijdelijke uitzondering voor jongeren zou per 1 januari 2016 komen te vervallen.

Verlenging stimuleringsmaatregel
Alhoewel de jeugdwerkloosheid aan het dalen is, staan er nog te veel jongeren aan de kant. Om die reden is besloten de stimuleringsmaatregel met een jaar te verlengen. Tot 1 januari 2017 mag  u bovendien in uw vacaturetekst worden opgenomen dat wordt gezocht naar jongeren van 18 tot 27 jaar. Wel dient vermeld te worden dat dit plaatsvindt in het kader van de ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016’.

Verruiming stimuleringsmaatregel
De premiekorting wordt niet alleen verlengd maar ook verruimd. Vanaf 1 juli 2015 mag de premiekorting al worden toegepast als de jongere in dienst wordt genomen op basis van een contract voor minimaal 24 uur per week. Deze grens ligt nu nog op 32 uur.

Duur premiekorting
De korting wordt toegepast zolang de dienstbetrekking met de werknemer duurt met een maximum van twee jaar. Voor dienstbetrekkingen die zijn aangevangen op of na 1 januari 2014 maar vóór 1 juli 2014 kan de korting worden toegepast voor de duur van de dienstbetrekking maar ten hoogste gedurende twee jaar vanaf 1 juli 2014. Is de dienstbetrekking op of na 1 juli 2014 aangevangen dan kan de korting worden toegepast voor de duur van de dienstbetrekking maar ten hoogste gedurende twee jaar vanaf de aanvang van die dienstbetrekking. De korting kan niet langer wordt toegepast dan tot en met het aangiftetijdvak dat eindigt op 31 december 2017. Wordt de erknemer gedurende het dienstverband 27 jaar dan mag u de premiekorting blijven toepassen.

Voorwaarden toepassen premiekorting
Om de premiekorting te mogen toepassen dient u te voldoen aan de volgende administratieve verplichtingen:       U  moet een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente in uw administratie bewaren om bij controle door de Belastingdienst het recht op premiekorting aan te kunnen tonen. Dit is vergelijkbaar met de al bestaande premiekorting ouderen (mobiliteitsbonus). De werknemer vraagt de doelgroepverklaring UWV vanaf 1 mei 2014 aan via UWV Telefoon Werknemers (0900-9294). De gemeente kan informatie geven over de doelgroepverklaring voor de bijstand. U kunt de werknemer ook een machtiging laten tekenen zodat u de doelgroepverklaring zelf kunt opvragen.
U moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst of schriftelijke bewijs van een publiekrechtelijke aanstelling in uw loonadministratie bewaren.
U of uw softwareleverancier moet zorgen voor aanpassing van de software om de premiekorting jongeren in de loonaangifte toe te kunnen passen.

Vraag dergelijke informatie uit bij een werknemer zodat u niet onnodig geld laat liggen!

Nieuwsbrief?

Volg ons