Premiekorting voor in dienst nemen jongere werklozen

Naast de premiekorting voor oudere werknemers is er vanaf 1 juli 2014 ook een premiekorting voor het in dienst nemen van jonge werknemers.
Het gaat om de jongere werknemer die, onmiddellijk voorafgaand aan de indiensttreding, recht had op een van de volgende uitkeringen op grond van:
• Werkloosheidswet
• Wet werk en bijstand

De andere voorwaarden voor toepassing van de premiekorting jongere werknemers zijn:
• de werknemer is bij indiensttreding 18 jaar of ouder, maar nog niet 27 jaar;
• hij is op/na 1 januari 2014 bij de werkgever in dienst getreden maar vóór 1 januari 2016;
• de dienstbetrekking is voor minimaal 6 maanden aangegaan met een arbeidsduur van ten minste 32 uur per week (schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling)
• zolang de jongere werknemer in dienst is bij de werkgever is de korting van toepassing: op dienstbetrekkingen die ingaan tussen 1 juli 2014 en 31 december 2015 geldt de korting voor maximaal twee jaar na aanvang van die dienstbetrekking;
• op dienstbetrekkingen die aanvangen tussen 1 januari 2014 en 30 juni 2014 geldt de korting vanaf 1 juli 2014, eveneens maximaal gedurende twee jaar;
• de werkgever bewaart een verklaring van UWV of het college van burgemeester en wethouders bij de loonadministratie waaruit blijkt dat de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan de dienstbetrekking recht had op een WW-uitkering of een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand.

De premiekorting jongere werknemers bedraagt € 3.500 per jaar. Over de periode 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de korting € 1.750.