Premiekortingen in 2017

Premiekorting oudere werknemers

Deze premiekorting is maximaal € 7.000 per jaar bij een dienstverband van minimaal 36 uur per week. Bij minder dan 36 uur per week zal deze premiekorting evenredig worden verlaagd. De maximale duur van deze korting is 3 jaar. Mocht de werknemer binnen deze 3 jaar de AOW-leeftijd hebben bereikt dan stopt de premiekorting.

Voor het toepassen van deze premiekorting geldt dat de werknemer (56 jaar of ouder) voordat deze in dienst kwam recht moet hebben gehad op één van de volgende uitkeringen:

- werkloosheidsuitkering (wachtgeld, WW, IOW)
- arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WAO, Wajong, Waz, Wamil)
- nabestaandenuitkering (minimaal 2 jaar een Anw-uitkering)
- bijstandsuitkering (participatiewet, IOAZ, IOAW)
- inkomensondersteuning Wet Wajong
- appa uitkering (uitkering algemene Pensioenwet politiek ambtsdragers na afloop termijn)


Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers


Deze premiekorting, maximaal 3 jaar per werknemer, is onderverdeeld in 2 categorieën, namelijk:

A: arbeidsgehandicapte werknemers die onder de doelgroep banenafspraak vallen. Hiervoor geldt een maximale premiekorting van € 2.000 per jaar, op basis van 36 uur werken per week of naar evenredigheid als dit minder is

B: arbeidsgehandicapte werknemers die niet onder de doelgroep banenafspraak vallen. Hiervoor geldt een maximale premiekorting van € 7.000 per jaar, op basis van 36 uur werken per week of naar evenredigheid als dit minder is.

Categorie A:

- mensen met een WSW-indicatie
- mensen met een Wajong-uitkering
- mensen met een WIW- of ID-baan
- leerlingen uit het speciaal voortgezet onderwijs (SVO)
- mensen die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen

Categorie B:

- werknemer met recht op een WIA-, IVA- of een WGA-uitkering
- overige arbeidsgehandicapte werknemers die niet onder doelgroep banenafspraak vallen


Premiekorting jongere werknemers


Deze premiekorting geldt voor jongere (18 t/m 26 jaar) werknemers die in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 in dienst zijn getreden vanuit de WW of Bijstandswet (Participatiewet). De premiekorting is een tijdelijke regeling welke een duur heeft van maximaal twee jaar en loopt af op 31 december 2017.
De werkgever kan maximaal € 3.500 premiekorting per jaar claimen zolang de arbeidsovereenkomst duurt, maar maximaal twee jaar. De werknemer moet voor minimaal een halfjaar en minimaal 32 uur per week zijn aangenomen.


Overige regelingen

No-riskpolis:

Verschillende groepen arbeidsgehandicapte werknemers vallen onder een no-riskpolis van het UWV of Gemeente (vanaf 2017). Hierdoor loopt u geen risico bij ziekte als u deze werknemers in dienst neemt. Tijdens ziekte zal deze werknemer een Ziektewet uitkering ontvangen vanuit het UWV of Gemeente. De duur van een no-riskpolis varieert over het algemeen van 5 jaar tot onbeperkt.

Loonkostensubsidie:

Vanuit de gemeente kunt u loonkostensubsidie ontvangen voor werknemers die door hun ziekte of handicap niet volledig productief kunnen zijn. Hiermee compenseert u het verschil van de productiviteit van deze werknemers en het wettelijk minimumloon.

Proefplaatsing:

Voor werknemers die vanuit een WIA-, WAO-, Waz-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst komen kunt u als werkgever bij het UWV een proefplaatsing aanvragen. U moet als werkgever dan wel de intentie hebben om een arbeidsovereenkomst van 6 maanden aan te bieden. Werknemer behoudt 2 maanden zijn uitkering als hij bij u in dienst komt. Tijdens de proefplaatsing dient u wel een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Voor werknemers met een WW-uitkering geldt dat deze minimaal 3 maanden werkeloos moeten zijn geweest. Omdat tijdens de proefplaatsing er geen loon door u als werkgever wordt betaald is er voor deze periode geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Loondispensatie:

Als u Wajongers in dienst neemt, die minder aankunnen dan andere werknemers in dezelfde functie, kunt u loondispensatie aanvragen. Doordat u minder loon betaalt zal het UWV het loon van deze werknemer (Wajonger) aanvullen tot maximaal het minimumloon. Voor langdurige zieke of arbeidsgehandicapte werknemers die begeleid worden door een interne jobcoach kunt u bij het UWV subsidie aanvragen. Ook voor noodzakelijke aanpassingen op de werkplek voor de werknemers kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen via kenniscentrum@salarisjobs.nl.

Nieuwsbrief?

Volg ons