Regionale Salarisdagen 12 november in Rotterdam

Dinsdag 12 november zal Salarisjobs met een stand aanwezig zijn tijdens Rendement's Regionale Salarisdag
Tijdens de Regionale Salarisdagen 2013 hoort u alle maatregelen die op Prinsjesdag 2013 bekendgemaakt zijn. Dat betekent dat u bijgepraat wordt over alle nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2014 op het gebied van loonheffingen, pensioenen, sociale zekerheid, arbeidsrecht en de identificatie- en verificatieplicht.

Programma:
09.15 - 10.00 uur Ontvangst met koffie

10.00 - 10.45 uur Actualiteiten Loonheffingen (deel 1) door Rien Vink, directeur van Rien Vink Loonheffingen

In dit eerste deel over de loonheffingen wordt u bijgepraat over alle wijzigingen in het Belastingplan 2014. Wat zijn hiervan de gevolgen voor uw salarisadministratie? Verder wordt aandacht besteed aan de nieuwe en voor werkgevers ongunstigere subsidieregeling die in de plaats komt van de afdrachtvermindering onderwijs. Daarnaast staan de fiscale ontwikkelingen rondom pensioenen op de agenda en is er weer veel te vertellen over de dienstbetrekking en de Verklaring Arbeidsrelatie. Ook de actuele jurisprudentie op het gebied van de loonheffingen wordt besproken.

10.45 - 11.30 uur Identificatie- en verificatieplicht van groot belang door Roelof van Marrum, specialist werkgeverszaken bij Operius

Van elke werknemer die bij uw organisatie in dienst is, moet u de identiteit vaststellen en verifiëren. Aan welke regels moet u zich als werkgever daarbij houden en welke regels zijn van belang voor de werknemer? U heeft ook een identificatieplicht bij ingeleende arbeidskrachten, zzp’ers en vrijwilligers. Voldoet u niet of niet voldoende aan deze regels, dan staan daar zware sancties op. De boetes en naheffingen kunnen de spuigaten uitlopen. Natuurlijk speelt hierbij de Wet arbeid vreemdelingen een belangrijke rol. Zorg dus dat u uw zaakjes goed in orde heeft en dat uw administratie klopt.

11.30 - 12.00 uur Koffiepauze

12.00 - 12.45 uur Actualiteiten Sociale zekerheid door Jo Weerts, specialist op het terrein van arbeidsrecht en sociale zekerheid bij JWinfotainment

Ook de sociale zekerheid is weer aan allerlei veranderingen onderhevig. Zo krijgt u te maken met de Participatiewet, waarvan onder meer het quotum arbeidsgehandicapten deel uitmaakt. Om nog maar te zwijgen over de herziening van de Ziektewet en alle gevolgen die daaruit voortvloeien. Natuurlijk hoort u ook alle nieuwe tarieven en percentages met betrekking tot premiekortingen en werkbonussen. Daarnaast is er aandacht voor de calamiteitenregeling die in de loop van 2014 in werking treedt.

12.45 - 13.30 uur Lunch

13.30 - 14.00 uur Luchtig intermezzo

14.00 - 14.45 uur Actualiteiten Arbeidsrecht door Jo Weerts, specialist op het terrein van arbeidsrecht en sociale zekerheid bij JWinfotainment

Op het gebied van het arbeidsrecht staan de ontwikkelingen ook niet stil. In het Sociaal Akkoord zijn tal van maatregelen aangekondigd met betrekking tot flexibele arbeidskrachten Ook staan er veel wijzigingen in het ontslagrecht op stapel, met daaraan gekoppeld het zogenoemde transitiebudget. Verder moeten uitzend- en payrollconstructies zoveel mogelijk gelijk zijn aan constructies waarbij de werknemers rechtstreeks in dienst zijn bij de werkgever. Bovendien vervallen de bijzondere ontslagregels voor payrolling.

14.45 - 15.15 uur Theepauze

15.15 - 16.00 uur Actualiteiten Loonheffingen (deel 2) door Rien Vink, directeur van Rien Vink Loonheffingen

In het tweede deel over de loonheffingen staan de crisisheffing en de laatste stand van zaken rond de werkkostenregeling centraal. De crisisheffing die uw organisatie dit jaar moet betalen over lonen die in 2012 méér dan € 150.000 bedroegen, staat namelijk ook voor het kalenderjaar 2014 weer in de bezuinigingsplannen van het kabinet. Met betrekking tot de werkkostenregeling wordt dieper ingegaan op WKR 2.0 en het noodzakelijksheidscriterium. Het noodzakelijkheidscriterium houdt in dat vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een dienstbetrekking niet tot het belastbaar loon worden gerekend.

16.00 uur Afsluiting