Reparatie Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Op 7 maart jongstleden heeft minister Asscher een concept voor de wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen naar de Tweede Kamer verzonden.

Deze wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen heeft als doel dat de kalendermaanden in de referteperiode waarin geen loon is genoten buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van het dagloon. Hierdoor wordt het genoten SV-loon over de referteperiode gedeeld door minder dagen wat een dagloon verhogend effect heeft. Dit in tegenstelling tot het dagloonbesluit van 1 juli 2015 waarbij het dagloon voor de werknemersverzekering werd berekend door het SV-loon van de referteperiode (12 maanden) te delen door het gemiddelde aantal uitkeringsdagen in een jaar wat gesteld is op 261 dagen. Hierdoor was het dagloon lager als men korter dan 12 maanden had gewerkt.

Door de beoogde wijziging zullen herintreders, flexwerkers en starters uitkomen op een hoger dagloon. Voor vangnetters die 52 weken een ZW-uitkering hebben genoten en werknemers die na 104 weken ziekte een beroep doen op de WW zal ook het Dagloonbesluit worden aangepast.
De referteperiode, voor de bepaling van het dagloon, wordt in deze situatie verlegd naar het jaar voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de betrokken werknemer de bedongen arbeid niet kon verrichten wegens ziekte. In de praktijk zal dit leiden tot een hoger dagloon.

Tevens zal in het nieuwe Dagloonbesluit rekening worden gehouden met dagen waarop geen loon is ontvangen wegens staking. Een vereiste hiervoor is dat deze dagen door de Belastingdienst worden opgenomen in de loonaangifte en de polisadministratie. De beoogde ingangsdatum van het gewijzigde Dagloonbesluit is 1 januari 2017. Minister Asscher zal middels een aparte overgangsregeling  aan betrokken WW-gerechtigden een eenmalige  tegemoetkoming verstrekken als compensatie voor het lagere dagloon in de periode van 1 juli 2015 tot aan het moment van inwerkingtreding van het gewijzigde Dagloonbesluit.

Nieuwsbrief?

Volg ons