Salarisnorm 30%-regeling aangepast.

Buitenlandse werknemers kunnen onder de 30%-regeling vallen als ze over een specifieke deskundigheid beschikken die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt.
De Belastingdienst gaat ervan uit dat er sprake is van zo’n specifieke deskundigheid als de werknemer voldoet aan een bepaalde salarisnorm. Die bedraagt in 2014 op jaarbasis € 36.378 exclusief de onbelaste vergoeding.

Voor jonge masters en promovendi die jonger zijn dan 30 jaar geldt een verlaagde salarisnorm van € 27.653 per jaar. Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, hoeven helemaal niet aan een inkomensnorm te voldoen.

Als u van de Belastingdienst een beschikking krijgt dat u de 30%-regeling voor een werknemer mag toepassen, moet u van tijd tot tijd toetsen of de werknemer nog aan de inkomensnorm voldoet.

Daarbij geldt:
• Als het fiscaal loon van de werknemer in een kalenderjaar onder de salarisnorm blijft, vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht voor het hele kalenderjaar.
• Als een werknemer in de loop van het jaar in dienst treedt, moet u de salarisnorm naar rato berekenen.