Subsidieregeling praktijkleren.

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van  werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De  nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht  loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.  De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014.

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt  voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie  een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of
technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de
arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die  een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd  personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse
kenniseconomie. 

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen. In de subsidieregeling  wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt. Bij de doelgroepen  promovendi en toio’s is een werkgever gedefinieerd als een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet de bijzondere universiteiten en onderzoeksorganisaties.
Het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt evenredig  verdeeld over de ingediende aanvragen binnen de onderwijscategorie. De regeling  werkt dus niet volgens het ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ principe.
Dien wel uw aanvraag zo snel mogelijk in na afronding van de begeleiding voor  dit studiejaar.

Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde  praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare  bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of  werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het  maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever. De  aanvraag kan digitaal worden ingevuld en u heeft geen andere gegevens nodig voor de aanvraag dan nu al in uw bezit zijn zoals de praktijkleerovereenkomst. In de controle- en handhavingsfunctie zullen wij controleren of een werkgever aan alle eisen voldoet.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de subsidieregeling Praktijkleren uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Leidt u leerlingen op via de BBL (beroepsbegeleidende leerweg)? Vraag op tijd uw subsidie aan.

Vanaf 1-1-2014 kunt u geen subsidie voor uw leerlingen meer aanvragen via de Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting.

Vanaf die datum is de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren van kracht. 
Deze subsidie kunt u aanvragen vanaf 2-6-2014 tot 15-09- 2014 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Na die tijd komt u niet meer in aanmerking voor deze subsidieregeling. Op de website van het RVO vindt u informatie over de voorwaarden die aan de aanvraag worden gesteld. U dient tevens te beschikken over een E-herkenningsnummer.