UWV bericht werkgevers over de Ziektewet-flex-uitkeringen in 2013

Heeft u (ex-)werknemers aan wie UWV in januari tot en met juni 2013 een Ziektewet-flex-uitkering heeft toegekend?
Dan heeft u begin 2014 per brief een overzicht van deze uitkeringen ontvangen. Twijfelt u aan de juistheid van de beslissingen van het UWV? Onderneem dan actie om een negatieve financiële impact te voorkomen.

Bericht Ziektewet-flex-uitkering
Begin dit jaar heeft UWV een brief aan werkgevers gestuurd over Ziektewet-flex-uitkeringen, die UWV in januari 2013 tot en met juni 2013 heeft toegekend aan (ex-)werknemers van die werkgever. Deze uitkeringen tellen mee in de berekening van de premie Ziektewet-flex (ZW-flex) voor 2015. Met het overzicht dat u ontvangen heeft, kunt u kopieën opvragen van de beslissingen die UWV in januari tot en met juni 2013 aan (ex-)werknemer(s) heeft gestuurd.

Waarom ontvangt u deze kopieën?
De gegevens van het UWV worden gebruikt om de hoogte van de premie Werkhervattingskas te bepalen. Het overzicht wat u ontvangen heeft, geeft u een indicatie van de financiële gevolgen voor uw onderneming. Twijfelt u aan de juistheid van de beslissingen? Dan kunt u bezwaar aantekenen.

Werkhervattingskas
Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit 3 onderdelen: de gedifferentieerde premie WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. Deze wijziging is onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa), die op 1 januari 2013 is ingevoerd.

Gedifferentieerde premie ZW-flex 2015
De gedifferentieerde premie Ziektewet-flex voor 2015 wordt berekend op basis van de Ziektewet-uitkeringen die UWV in 2013 heeft toegekend aan flexwerkers.

Heeft de werkgever geen (ex-)werknemers aan wie UWV een Ziektewet-uitkering heeft toegekend? Dan betaalt de werkgever alleen de minimumpremie. In 2014 is deze premie voor grote werkgevers 0,14%. Kleine werkgevers betalen een premie op sectorniveau. Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van de sectorpremie en hun individuele premie.

In het najaar van 2014 informeert de Belastingdienst de werkgevers over de hoogte van de gedifferentieerde premie Whk voor het premiejaar 2015.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Salarisjobs