Verschil Payrolling en uitzenden

Wat is het verschil tussen payrolling en uitzendenEr zijn veel driehoeksrelaties zoals uitzenden, payrolling en detacheren.
De vraag is of bijvoorbeeld een payrollbedrijf ook kwalificeert als een uitzendorganisatie. In de  recentelijk gepubliceerde Ontslagregeling is de volgende definitie gegeven van een payrollbedrijf:

Payrollwerkgever: de werkgever, die op basis van een overeenkomst met een derde, welke niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een werknemer ter beschikking stelt om in opdracht en onder toezicht en leiding van die derde arbeid te verrichten, waarbij de werkgever die de werknemer ter beschikking stelt alleen met toestemming van die derde gerechtigd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.

De uitzendwerkgever wordt in de Ontslagregeling gedefinieerd als de werkgever, die als doelstelling heeft om in het kader van beroep of bedrijf werknemers ter beschikking te stellen aan derden om onder hun leiding en toezicht werkzaam te zijn en zodoende vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen en wiens premieplichtige loonsom op jaarbasis voor ten minste 50% wordt gerealiseerd in het kader van uitzendovereenkomsten als bedoeld in artikel 690 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de uitzendwerkgever is zoals uit het bovenstaande blijkt de allocatiefunctie oftewel het bij elkaar brengen van vraag en aanbod doorslaggevend. Alleen echte uitzendwerkgevers mogen het uitzendbeding hanteren. Dit is een schriftelijke ontbindende voorwaarde in de uitzendovereenkomst die bepaalt dat op verzoek van de inlener de ter beschikking stelling van de uitzendkracht ten einde komt. Wettelijk mag alleen gedurende de eerste 26 weken een uitzendbeding worden overeengekomen. In de ABU cao is deze periode verlengd naar 78 weken. Dit duiden we aan met fase A.