Voorstel modernisering verlof en arbeidstijden uitgebreid

Eind vorig jaar heeft de ministerraad tijdens de zorgtop een aantal aanvullingen op het bestaande wetsvoorstel geformuleerd.
-partnerverlof: Vaders kunnen in de toekomst het bevallingsverlof van hun vrouw overnemen als zij na de geboorte van een kind overlijdt. Pasgeboren baby’s moeten namelijk kunnen rekenen op zorg van een ouder, ook bij onvoorziene omstandigheden.
De partner van een bevallen vrouw krijgt recht op vijf in plaats van twee dagen kraamverlof. Hiervan betaalt de werkgever (net als nu) twee dagen. De rest van het partnerverlof is een voorschot op het onbetaalde ouderschapsverlof.

-Zorgverlof voor mantelzorgers: ook als zij zorgen voor een zieke broer of zus, vriend of goede bekende kan zorgverlof worden toegekend. Het zorgverlof beperkt zich nu nog tot de zorg voor een zieke partner, kind of ouder. De werknemer moet bij verlof voor het zorgen voor een broer, zus of vriend wel aannemelijk kunnen maken hij deze zorg moet verlenen en dat de zorg noodzakelijk is.

-Langdurend zorgverlof voor de verzorging van langdurend zieken of hulpbehoevenden. Op dit kan alleen langdurend zorgverlof worden opnemen voor zorg in verband met een levensbedreigende ziekte, in het voorstel wordt ook verlof toegekend voor zorg voor hulpbehoevenden, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp voor een naaste die dementerend is.

Nota van wijziging naar Tweede Kamer
Deze maatregelen zullen via een nota van wijziging op het wetvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ingediend. Na akkoord van de tweede en eerste kamer zullen de maatregelen worden ingevoerd.