WWZ

De opzegverboden onder de WWZ: een update. Een arbeidsovereenkomst kan niet worden opgezegd als dit op grond van de wet verboden is omdat er een opzegverbod geldt. Zegt een werkgever desondanks toch op dan kan de werknemer de nietigheid van het ontslag inroepen.
De opzegverboden
Het is u als werkgever verboden de arbeidsovereenkomst op te zeggen (artikel 7::670 BW):
1. Tijdens de eerste twee jaar van ziekte
2. Tijdens zwangerschap
3. Tijdens dienstplicht
4. Tijdens lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan
5. Wegens vakbondsactiviteiten
6. Wegens politiek verlof
7. Wegens opnemen zorg- en ouderschapsverlof
8. Wegens overgang van onderneming (ovon)
9. Wegens werkweigering op een zondag
10.  Wegens kandidaat- of ex-lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan

Bovenstaande opzegverboden zijn zowel van toepassing bij een ontslagprocedure bij het UWV als bij een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Tijdens de proeftijd en bij een ontslag op staande voet, hebt u niet te maken met de opzegverboden. Ook als de werknemer zelf na een bedenktijd van 14 dagen instemt met de opzegging gelden de opzegverboden niet. Nieuw is dat de opzegverboden evenmin gelden bij een opzegging die plaats vindt op grond van het gegeven dat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt of heeft bereikt.
Opzegverbod zieke werknemer bij bedrijfseconomische redenen

Als een zieke werknemer wegens een reorganisatie boventallig is geworden, kunt u nu nog naar de kantonrechter gaan om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. De kantonrechter gaat na of de verzochte ontbinding iets van doen heeft met de ziekte. Is dit niet het geval, dan zal de kantonrechter niet ontbinden. Deze praktijk behoort vanaf 1 juli 2015 tot het verleden. Er geldt bij een opzegging om bedrijfseconomische redenen een absoluut opzegverbod voor een zieke werknemer. Alleen bij een algehele bedrijfsbeëindiging kan opzegging van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer plaatsvinden.

Let op!
Dit is een bewuste keuze geweest van de wetgever. Het belang van de werknemer om te re-integreren in de organisatie prevaleert boven de bedrijfseconomische belangen van de werkgever. De arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van de OR kan wel worden beëindigd om bedrijfseconomische redenen. Hetzelfde geldt in die situatie voor de arbeidsovereenkomst van een zwangere werkneemster mits de opzegging niet plaatsvindt tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Tip!
Dien eerst een ontslagaanvraag in bij het UWV en communiceer dit pas nadat de ontslagaanvraag door het UWV is ontvangen. Verder geldt dat u dient te laten beoordelen of er feitelijk sprake is van ziekte oftewel het op medisch objectiveerbare gronden niet kunnen verrichten van de overeengekomen arbeid.