Wel of geen crisisheffing?

Werkgevers moeten over de aangifte loonheffingen maart 2013, te betalen in april, een crisisheffing betalen van 16 procent over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij in 2012 aan een medewerker hebben betaald, voor zover dat loon hoger is dan € 150.000.Afgelopen jaar waren er plm. 48.000 mensen die meer dan € 150.000 verdienden. Deze eenmalige heffing levert de staatskas plm. € 500 miljoen op.
Helaas dienen de werkgevers deze extra belasting volledig zelf te betalen, die heffing komt dus niet (gedeeltelijk) ten laste van de werknemers met zo’n hoog salaris. Andere inkomensgenieters, zoals IB-ondernemers of mensen met een groot vermogen, die ook een inkomen boven de € 150.0 00 hebben zijn vrijgesteld van deze heffing!
Maar op basis van een recente uitspraak kan wellicht worden gesteld dat deze crisisheffing over het jaar 2012 in de loonbelasting voor werkgevers mogelijk strijdig is met Europees recht.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 februari 2013 in een procedure geoordeeld dat de belastingheffing ten laste van werkgevers over excessieve vertrekvergoedingen van 30 procent op grond van artikel 32bb Wet op de loonbelasting 1964 strijdig is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit omdat er (materieel) een terugwerkende kracht uitgaat van deze wetgeving waar geen of onvoldoende rechtvaardiging voor bestaat. De staatssecretaris zal waarschijnlijk cassatie aantekenen tegen deze uitspraak. De plannen voor deze crisisheffing zijn medio april 2012 bekend geworden bij het Kunduz-akkoord. Daarom kan ook hier worden gesteld dat sprake is van een (materiële) terugwerkende kracht over het loon dat is genoten in de periode 1 januari 2012 tot de publicatie van het Kunduz-akkoord in april 2012. Omdat bonussen vaak worden uitbetaald in het voorjaar, kunnen grote groepen werkgevers baat hebben bij deze stelling. Men zou dan immers (bonus)betalingen uit de genoemde periode kunnen uitzonderen van de grondslag waarover wordt geheven.

Dit betekent dat werkgevers die zich niet zonder meer bij deze crisisheffing over het jaar 2012 moeten neerleggen en bezwaar moeten aantekenen tegen deze heffing. Wilt u ondersteuning hierbij neem dan contact op met Salarisjobs.

Vanwege de extra bezuinigingsmaatregelen heeft de overheid besloten ook volgend jaar deze crisisheffing toe te passen.