Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen

Op dinsdag 29 september 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen.In 2018 zal er een evaluatie plaatsvinden van deze wet.

Onderstaand een overzicht van speciale regels zoals die waarschijnlijk per 1.1.2016 voor AOW-gerechtigden gaan gelden:
De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wordt vooralsnog beperkt tot 13 weken
(mogelijk na de evaluatie nog verder naar 6 weken);
De re-integratieverplichtingen voor werkgevers van AOW-gerechtigden wordt beperkt;
Het wettelijk minimumloon gaat ook gelden voor AOW-gerechtigden;
De mogelijkheid tijdelijke contracten aan te gaan met AOW-gerechtigden wordt verruimd van maximaal 3       contracten in 2 jaar tijd naar maximaal 6 contracten in 4 jaar tijd, zodat er minder snel sprake zal zijn van een verplichte omzetting in een contract voor onbepaalde tijd. Een tussenliggende periode van maximaal zes maanden telt bij de telling van het aantal contracten gewoon mee.
Er geldt voor deze doelgroep voor de werkgever een maximale opzegtermijn van een maand.
Een werkgever zal niet verplicht zijn in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden
         

Vanaf 1 juli 2015 mag een werkgever overigens zonder voorafgaande preventieve toetsing de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen wegens het bereiken van de AOW- of andersluidende pensioengerechtigde leeftijd (artikel 7:669 lid 4 BW). Hier zijn verder geen kosten aan verbonden in de zin van de betaling van een transitievergoeding. Er kan dus gratis afscheid worden genomen van een AOW-gerechtigde werknemer.

Nieuwsbrief?

Volg ons