Zorgverlof 1 juli


Zowel het kort- als het langdurend zorgverlof worden per 1 juli 2015 uitgebreid met de volgende doelgroepen waarvoor het verlof kan worden opgenomen:

•           een bloedverwant in tweede graad (zoals kleinkinderen, opa of oma);
•           degene die, zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie, deel uitmaakt van de huishouding van de
            werknemer; of
•           degene met wie de werknemer anderszins een sociale relatie heeft, voor zover de te verlenen verzorging
            rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de werknemer moet worden verleend.

Werknemers hebben al recht op langdurend zorgverlof voor de verzorging van een naaste persoon die levensbedreigend ziek is. Vanaf 1 juli 2015 kan ook langdurend zorgverlof worden opgenomen voor het verlenen van de noodzakelijke verzorging bij ziekte of hulpbehoevendheid. Met noodzakelijk verzorging wordt bedoeld dat van de werknemer verlangd mag worden dat hij pogingen onderneemt na te gaan of iemand anders de verzorging op zich kan nemen.

Ook mag een werkgever verlangen dat de werknemer desgevraagd na opname van het verlof door middel van bijvoorbeeld een doktersverklaring of een doktersrekening kan aantonen dat er sprake was van ziekte van degene voor wie de werknemer gezorgd heeft. De bedoeling van deze verplichting is het tegengaan van misbruik.

Langdurend zorgverlof is onbetaald en bedraagt 6 x de overeengekomen arbeidsduur per week en kan flexibel worden opgenomen.

Kortdurend zorgverlof kan worden opgenomen in verband met de noodzakelijke verzorging bij ziekte van iemand uit de doelgroep. Kortdurend zorgverlof is wel deels betaald. Er bestaat recht op 70% van het overeengekomen loon met als ondergrens het wettelijk minimumloon en als bovengrens 70% van het maximumdagloon. Kortdurend zorgverlof is beperkt tot maximaal 2 keer de overeengekomen arbeidsduur per week over een periode van een jaar. De periode begint te lopen vanaf het moment dat het verlof wordt opgenomen. Niet opgenomen dagen schuiven niet door naar een volgend jaar maar vervallen.