WG deel pensioenpremie onderdeel vakantiedag.

Werkgeversdeel pensioenpremie onderdeel loonbegrip vakantiedag

In een zaak die diende bij de kantonrechter Almere stond de vraag centraal of als uitgangspunt heeft te gelden dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie moet worden meegewogen bij berekening van de uitkering in geld vanwege een niet-genoten vakantieaanspraak bij einde dienstverband?

Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. Het is vaste jurisprudentie dat de vergoeding tijdens/voor een vakantiedag gelijk dient te zijn aan het bedrag dat de werknemer zou hebben gekregen als hij geen vakantie had opgenomen. Daarnaast geldt dat een werknemer bij uitbetaling van niet genoten vakantiedagen niet in een nadeliger positie mag komen te verkeren, dan bij in dienst blijven en het opnemen van die vakantiedagen. Vaststaat dat de werkgever over het loon voor tijdens het dienstverband opgenomen vakantiedagen het werkgeversdeel van de pensioenpremie moet afdragen aan de pensioenuitvoerder. Dit betekent dat hij deze bijdrage ook verschuldigd is, voor niet genoten vakantiedagen. Dat de pensioenpremie over de uit te betalen vakantiedagen wegens het geëindigd zijn van de dienstbetrekking van werkneemster niet meer kan worden afgedragen aan de pensioenuitvoerder, betekent niet dat hiermee werkneemster in een financieel gunstiger positie wordt gebracht indien de premie aan haar wordt uitbetaald. De werkgever wordt hierdoor ook niet benadeeld, zodat niet valt in te zien waarvoor deze hiervan zou moeten profiteren. Het verweer van de werkgever, dat volgens het geldend pensioenreglement alleen premie is verschuldigd als een persoon als deelnemer moet worden gekwalificeerd en werkneemster vanaf 1 mei 2013 door de beëindiging van het dienstverband geen deelnemer meer was, faalt. Bepalend is immers het te hanteren (ruime) loonbegrip ex artikel 7:641 BW voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst, waarin is opgenomen een pensioenregeling ten behoeve van werkneemster. De kantonrechter in Den Haag oordeelde onlangs dat ook onregelmatigheidstoeslag onderdeel uitmaakt van het loonbegrip van een vakantiedag. Dit wordt niet anders doordat in deze zaak de toepasselijke cao bepaalde dat werknemers tijdens vakantie recht hebben op behoud van salaris, waarbij salaris gedefinieerd wordt als bruto-maandsalaris exclusief onder meer vergoeding voor onregelmatige diensten. Geoordeeld moet worden dat deze bepaling in strijd is met het dwingend recht als hiervoor vermeld. Hetgeen in een cao vermeld staat kan dus wel degelijk strijdig zijn met dwingend recht.

Let op! Het is zaak bij het opstellen van een eindafrekening alert te zijn op de waarde van de nog openstaande vakantiedagen. Uiteraard kan Salarisjobs dit voor u op een correcte wijze verzorgen.

Vindplaats:         Ktr. Almere 3 juni 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:5365
                             Ktr. Den Haag 2 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:6327

Nieuwsbrief?

Volg ons