Geen kosten voor deskundigenoordeel in verband met ontslagverzoek

Geen kosten voor deskundigenoordeel in verband met ontslagverzoek.

Een werkgever die het dienstverband met een werknemer die zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, wil beëindigen zal naar de kantonrechter moeten stappen. De werkgever dient wel een deskundigenoordeel te kunnen overleggen. Dit kost de werkgever normaliter een bedrag van € 400.  Dit vond de wetgever in deze situatie niet redelijk. Om die reden heeft het UWV de Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 gewijzigd. Er worden geen kosten meer in rekening gebracht voor een deskundigenoordeel over de nakoming door een werknemer van diens verplichtingen bij ziekte of het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de arbeid wegens ziekte. Voorwaarde is wel dat een werkgever dit deskundigenoordeel aanvraagt ten behoeve van een ontslagprocedure bij de kantonrechter die aanvangt op of na 1 juli 2015. De dienstbetrekking met een werknemer die zijn re-integratieverplichtingen bij ziekte niet nakomt, of een werknemer die bij regelmaat door ziekte zijn werkzaamheden niet kan verrichten met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen, kan sinds 1 juli 2015 alleen nog worden beëindigd door bij de kantonrechter een verzoek in te dienen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter moet dit verzoek afwijzen indien daarbij niet een deskundigenoordeel van het UWV wordt overgelegd.
Wet:                     artikelen 7:669 lid 3 sub c en e en 7:671b leden 4 en 5 BW
Vindplaats:         Wijziging Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 (Stcrt 2015, 24293)

Nieuwsbrief?

Volg ons