Transitiebudget na twee dienstjaren

Ontslagen medewerker heeft volgens het sociaal akkoord pas na twee dienstjaren recht op een transitiebudget.
 
Alleen indien een ontslagen werknemer minimaal twee jaar bij een werkgever heeft gewerkt dient de werkgever een transitiebudget te betalen, blijkt uit het sociaal akkoord.
 
Anders dan in het regeerakkoord staat, ontvangt een werknemer niet na één maar pas na twee dienstjaren een transitiebudget.  Ook de hoogte van de vergoeding  is aangepast naar een derde maandsalaris per gewerkt jaar, over de eerste tien jaar. Bij een dienstverband van meer dan tien dienstjaren krijgt hij voor de overige jaren een half maandsalaris per jaar.
Dit tot een maximum van € 75.000,00, indien het jaarsalaris meer dan € 75.000,00 bedraagt zal de transitievergoeding maximaal een jaarsalaris bedragen.
 
Uitzonderingen hierop zijn werknemers die verwijtbaar worden ontslagen, aan hen hoeft geen transitiebudget te worden betaald.
Als het ontslag daarentegen aan de werkgever te wijten is, kan er naast het transitiebudget een ontslagvergoeding worden opgelegd door de kantonrechter.
 
Een andere uitzondering betreft werknemers vanaf 50 jaar en bij een werkgever met minimaal 25 medewerkers werken. Voor hen geldt tot 2020 een overgangsregeling. Dit houdt in dat zij voor ieder  jaar wat zij na hun 50e bij deze werkgever hebben gewerkt een maandsalaris ontvangen.
 
Bovenstaande is nog geen wetsvoorstel en pas als het een wetsvoorstel is kan het worden voorgelegd aan de Tweede en Eerste kamer. Als zij ermee instemmen kan deze aanpassing  definitief doorgaan.