Veranderingen Arbeidsrecht per 1 juli 2014

De Tweede Kamer heeft recentelijk enkele wijzigingen gedaan in het arbeidsrecht.
Mocht de Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen, dan krijgt u wellicht met nieuwe veranderingen te maken die impact op uw onderneming kunnen hebben. Hieronder een overzicht van de zaken die per 1 juli 2014 zullen wijzigen.
• In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Dit geldt ook voor een aansluitend contract, wat ongewijzigd blijft ten opzichte van de huidige regels.

• In tijdelijke contracten mag alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen. “Bijzondere omstandigheden” is een term die tot op heden onderhevig is aan een erg zware toetsing. Verwacht wordt dat dit in de toekomst zo zal blijven. In dit geval betekent uitzonderlijk dan ook zeer uitzonderlijk.

• Indien een arbeidsovereenkomst van rechtswege (automatisch) eindigt op 1 augustus 2014 of later, dient de werkgever uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en bij voortzetting over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Doet de werkgever dit niet, dan heeft de werknemer recht op een schadevergoeding oplopend tot een maandsalaris. Dit geldt niet voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan korter dan zes maanden. Ook arbeidsovereenkomsten die niet op een kalenderdatum zijn gesteld, zijn van deze regel uitgesloten.

• Oproepovereenkomsten met uitgestelde prestatieplicht: alleen de eerste zes maanden kan het loon voor de daadwerkelijk gewerkte uren worden betaald. Na zes maanden kan dit niet meer (artikel 7:627 geen arbeid geen loon komt te vervallen per 1 juli 2014).