Vervallen vakantiedagen

Hebben uw medewerkers (van) de vakantiedagen van 2013 genoten?
De in 2013 opgebouwde wettelijke vakantie-uren vervallen namelijk op 1 juli 2014.

In de vakantiewet, die in 2012 van kracht is gegaan, is opgenomen dat wettelijke vakantiedagen nog maar een halfjaar geldig zijn na het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, bijvoorbeeld omdat het anders is afgesproken (in de CAO of arbeidsovereenkomst) of als medewerkers ‘redelijkerwijs’ (bijvoorbeeld door ziekte) niet in staat zijn geweest om vakantie op te nemen. Als werkgever
kunt u hen hierop attenderen. In het laatste geval kunt u met hen afspreken om de vervaltermijn te verlengen.

Mogelijk valt uw bv onder een cao waarin staat dat de wettelijke dagen langer houdbaar zijn. Ook mag u met werknemers afspreken dat u de wettelijke dagen langer laat gelden. Dit moet u dan wel vastleggen in de arbeidsovereenkomst van de werknemer. U heeft voor het intrekken, wijzigen of opstellen van beleid rondom vakantie de instemming nodig van de OR! Als de werknemer zijn vakantiedagen niet heeft opgenomen vóór een bepaalde datum kunt u vakantiedagen ook uitbetalen. Dit mag alleen bij bovenwettelijke vakantiedagen!

Het is niet mogelijk om tussentijds eventuele niet genoten wettelijke vakantiedagen uit te betalen, dit is namelijk alleen mogelijk voor de bovenwettelijke dagen. Bij uitdiensttreding kan het restant van de wettelijke vakantiedagen wel worden uitbetaald.

De vervaltermijn van een half jaar is alleen van toepassing op wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in of na 2013. Vakantiedagen uit eerdere jaren hebben een andere vervaltermijn, hierdoor zijn de wettelijke vakantiedagen uit 2011 langer houdbaar dan die uit 2014.

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft bepaald dat vakantiedagen ook blijven gelden na de dood van een werknemer. Nabestaanden hebben het recht de openstaande verlofdagen te gelde te maken.

Een Duitse man overleed na een lang ziekbed. Hij had nog een vakantietegoed van 140,5 dagen openstaan. Zijn weduwe wilde graag een financiële vergoeding van het bedrijf voor die dagen. De firma weigerde echter, waarna zij naar de rechter stapte. Volgens de rechters is de zaak te vergelijken met iemand die een bedrijf verlaat en nog dagen tegoed heeft. Die kan immers ook aanspraak maken op een financiële vergoeding. Dat iemand een bedrijf verlaat wegens overlijden, maakt geen verschil.