nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Hoge premies bij min/max-contracten

Pas op voor hoge premies bij min/max-contracten

Bij min/max-contracten is volgens de Minister geen sprake van een zogenaamde ‘vastgestelde omvang van de te verrichten arbeid’.
Dit betekent dat in deze situaties altijd de hoge sectorpremie van toepassing is in de sectoren waarvoor een hoge en een lage premie gelden.
Voor de sectoren,bouwbedrijf, agrarisch bedrijf,horeca,het schildersbedrijf en culturele instellingen gelden een hoge en een lage sectorpremie.De verschillen tussen deze premies kunnen aanzienlijk zijn.
In de sector bouwbedrijf is het verschil bijvoorbeeld tussen de hoge en de lage premie in 2018 4,44%.
Het kunnen toepassen van de lage premie in plaats van de hoge premie over een loonsom van € 500.000 scheelt dan ruim € 22.000. Dit is de moeite waard om eens goed naar te kijken.

Toepassing lage premie
De lage premie kan worden toegepast als er sprake is van een contract voor tenminste één jaar of voor onbepaalde tijd, de betreffende werknemer niet binnen een jaar recht krijgt op een WW-uitkering én sprake is van een vastgestelde omvang van de door de werknemer te verrichten arbeid. Dit is tot zover niets nieuws.

Wijziging doorgevoerd
Sinds 1 januari 2018 is er een wijziging doorgevoerd. Deze wijziging houdt kort gezegd in dat het ook mogelijk is om de omvang van de te verrichten arbeid van een jaar vast te stellen bij het toepassen van de lage premie. Hierbij is het niet nodig om gelijkmatig die arbeid over het jaar te verspreiden, wel dient het loon gelijkmatig over het jaar verspreid te worden en mag de werknemer niet binnen een jaar recht krijgen op een WW-uitkering.
Een en ander moet zijn vastgelegd in een schriftelijk overeenkomst voor onbepaalde tijd.

De toelichting van  Minister Asscher
Bij het besluit waarin het voorgaande wordt medegedeeld heeft Minister Asscher een toelichting opgenomen. In deze toelichting wordt niet alleen ingegaan op de nieuwe regelgeving, maar ook op de bestaande regelgeving.
Er blijkt in de praktijk veel onduidelijkheid te bestaan over de bepaling dat ‘de omvang van de door de werknemer te verrichten arbeid in een schriftelijke overeenkomst is vastgesteld’. Is het voldoende als er één uur per maand is overeengekomen en het meerdere kwalificeert als meeruren? Of geldt hiervoor een minimum van vier, zes, tien, … uren per maand of per week? Duidelijk was dat nulurencontracten niet voldoen.
Het is ook niet voldoende als ‘in beginsel’ een x-aantal uren wordt gewerkt.
Maar hoe zit dat dan met de min/max-contracten? Met een minimum aantal uren lijkt sprake van in ieder geval een minimale vaste omvang. Daar denkt de minister anders over: “Wijziging van de onderhavige regeling (of het Besluit Wfsv) is hiervoor niet noodzakelijk nu bij dergelijke min/max-contracten het aantal te werken uren (niet eenduidig) is vastgesteld". Dit omdat bij dergelijke contracten toch een recht op een WW-uitkering kan ontstaan voor het stukje dat werkloosheid ontstaat. Bestaat dit risico dan ook bij contracten met een vaste omvang, waarbij op regelmatige basis sprake is van meeruren? Denk bijvoorbeeld aan een contract voor tien uur per week waar heel geregeld 40 uren worden gewerkt. Of waarbij seizoensgebonden 40 uren worden gewerkt. Arbeidsrechtspecialisten zien wel degelijk een risico.

Maak geen gebruik meer van min/max-contracten.
Er wordt geadviseerd geen gebruik meer te maken van min/max-contracten. Hetzelfde geldt voor contracten waarin een tenminste of in beginsel aantal uren wordt overeengekomen. De voorkeur heeft een vast aantal uren. Als er incidenteel of regelmatig sprake is van meeruren, dan is in ieder geval het contract in orde. Uiteraard kan wel voor de voorgenoemde contractvormen worden gekozen, evenals het contract voor bepaalde tijd voor een periode korter dan een jaar en de nulurencontracten, maar er dient wel gerealiseerd te worden dat de werkgever de hoge sectorpremie verschuldigd is.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46