nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Hoogte transitievergoeding in 2017

Per 1 januari 2017 is de transitievergoeding verhoogd van € 76.000 (2016) naar € 77.000 of een jaarsalaris als dit hoger is. De transitievergoeding is sinds 1 juli 2015 verplicht verschuldigd als een werknemer (tijdelijk of vast contract) 2 jaar of langer bij u in dienst is en het contract wordt op uw initiatief niet verlengd.

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal maanden wat deze werknemer bij u in dienst is geweest en het bruto maandsalaris, verhoogd met een aantal in de wet benoemde bruto emolumenten.

Voor werknemers welke twee jaar arbeidsongeschikt zijn bent u als werkgever ook een transitievergoeding verschuldigd. U bent echter niet verplicht om het dienstverband te beëindigen. Het dienstverband blijft dan onder de noemer “slapend dienstverband” doorlopen. Dit brengt voor u als werkgever wel risico’s met zich mee. Bij een herkeuring van deze werknemer kan deze weer gedeeltelijk of volledig arbeidsgeschikt worden bevonden waardoor u als werkgever deze werknemer weer een arbeidsplaats zal moeten aanbieden. Mocht u dan afscheid van deze werknemer gaan nemen dan zullen de maanden waarin het “slapend dienstverband” hebben voortgeduurd meetellen voor de hoogte van de transitievergoeding.

Momenteel ligt er een wetsvoorstel om dit te compenseren. Deze compensatie zal naar verwachting per 1 januari 2019, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015, ingaan. Financiering van deze compensatie zal plaatsvinden door verhoging van de uniforme *awf premie (*Algemeen werkloosheidsfonds).

Verder wil het kabinet cao-partijen meer ruimte geven om van de transitievergoeding af te wijken als deze verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Als er in de betreffende cao een voorziening is geregeld hoeft deze niet langer gelijk te zijn aan de wettelijke transitievergoeding. Deze voorziening moet dan wel inhouden:
  • een redelijke financiële vergoeding, of
  • een vergrote kans op werk.

Cao –partijen zijn vrij om de inhoud en de omvang van deze voorziening te bepalen en wie hiervoor de kosten gaan betalen. Het wetsvoorstel hiervoor is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. Streefdatum is om deze regeling per 1 januari 2018 in te laten gaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl.

Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46