nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Prinsjesdag special 2018Tijdens Prinsjesdag op 18 september jl. is de Miljoenennota en het Belastingplan 2019 bekend gemaakt.
Onderstaand hebben wij voor u de belangrijkste items op een rijtje gezet.
Een aantal van de aangekondigde maatregelen is nog niet definitief en moet nog parlementair behandeld worden zodat hier nog wijzigingen in aangebracht kunnen worden.


Nieuw tarievenstelsel

Vanaf 2021 zal er als gevolg van tariefaanpassingen een 2-schijvenstelsel ontstaan. Vanaf volgend jaar, 2019, zal de eerste stap gezet worden door verlaging van de tarieven in de 2de en 3de schijf van de loon- en inkomstenbelasting. Onderstaand zijn deze wijzigingen in een tabel vormgegeven.20192018
Grens eerste schijf€ 20.384€ 20.142
Grens tweede schijf -> geboren voor 01-01-1946€ 34.817€ 34.404
Grens tweede schijf -> geboren na 01-01-1946€ 34.300€ 33.994
Grens derde schijf€ 68.507€ 68.507
Tarief eerste schijf (< AOW leeftijd )36,65%36,55%
Tarief eerste schijf (> AOW leeftijd)18,75%18,65%
Tarief tweede schijf (< AOW leeftijd)38,10%40,85%
Tarief tweede schijf (> AOW leeftijd)20,20%22,95%
Tarief derde schijf38,10%40,85%
Tarief vierde schijf51,75%51,95%

Heffingskortingen

Het kabinet zal de heffingskortingen stapsgewijs verhogen voor de jaren 2019, 2020 en 2021.
Onderstaand hebben wij de betreffende parameters in een tabel weergegeven.


2021202020192018
Max. algemene heffingskorting (< AOW leeftijd)€ 2.753€ 2.642€ 2.477€ 2.265
Max. algemene heffingskorting (> AOW leeftijd)€ 1.423€ 1.366€ 1.268€ 1.157
Afbouwpercentage algemene heffingskorting5,820%5,537%5,147%4,683%
Minimale algemene heffingskorting€ 0€ 0€ 0€ 0
Maximum arbeidskorting€ 3.941€ 3.706€ 3.399€ 3.249
Minimale arbeidskorting€ 0€ 0€ 0€ 0
Max. Inkomensafhankelijke combinatiekorting      
€ 2.875€ 2.835€ 2.801
Ouderenkorting€ 1.645 € 1.619€ 1.596€ 1.418
Ouderenkorting afbouwpercentage15%15%15%n.v.t.
Jongegehandicaptenkorting€ 761€ 749€ 737€ 728

Voor personen zonder werk die een ziektewetuitkering genieten tellen deze uitkeringen niet meer mee voor de hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en arbeidskorting. Men streeft ernaar om op deze manier een gelijke behandeling met WW-gerechtigden te bewerkstelligen.


Vrijwilligersvergoeding

Het voorstel is om deze vergoeding voor 2019 te verhogen naar € 170 per maand (€ 1.700 per jaar. Voor 2018 is deze vergoeding € 150 per maand en € 1.500 op jaarbasis. Over deze bedragen zijn geen premies volks – en werknemersverzekeringen en belasting verschuldigd.


Looptijd 30%-regeling

De looptijd van de 30%-regeling zal teruggebracht worden van acht naar vijf jaar. Er zal geen overgangsmaatregel komen voor bestaande gevallen.
Dit houdt in dat:
 • Beschikking met een einddatum tussen 01-01-2019 en 01-01-2020 de beschikking vanaf 01-01-2019 niet meer kunnen toepassen.
 • Voor beschikkingen met een einddatum na 01-01-2022 wordt de looptijd met drie jaar ingekort.
Voor betaalde schoolgelden aan internationale scholen zal een overgangsregeling getroffen worden.


Herziene Detacheringsrichtlijn

Naar verwachting zal 30 juli 2020 de herziene Detacheringsrichtlijn worden ingevoerd. Naast een gewijzigde definitie van het loonbegrip hebben gedetacheerde werknemers na 12 maanden recht op de arbeidsvoorwaarden van het Gastland.
Enige uitzondering hierop zijn de regels die gelden voor ontslag en aanvullend pensioen.


Dienstverrichters andere lidstaten

Wanneer er door dienstverrichters uit andere lidstaten in Nederland werkzaamheden gestart gaan worden zal hier door hen melding van gedaan moeten worden.
Inspectie SZW zal belast zijn met de handhaving van deze meldingsplicht.


Normering Topinkomens

Het maximum inkomen van topfuncties zal stijgen van € 187.000 (2018) naar € 194.000 in 2019.


Heffingskorting buitenlands belastingplichtigen

Vanaf 2018 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de heffingskortingen.
Uitzondering hierop zijn de werknemers van EU-/EER-lidstaten, Zwitserland en BES voor het belastingdeel van de arbeidskorting. Als de werknemer toch van mening is hier recht op te hebben dient hij dit zelf via de Inkomstenbelasting aan te vragen.
Belangrijk is dus het (fiscaal) woonland/ woonplaats. Dus ook beoordeling ten aanzien van bankrekeninggegevens, detacheringsverklaring, extraterritoriale kostenvergoedingen, huisvestingskosten, etc.


Bijtelling privégebruik elektrische auto

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt de bijtelling van de elektrische auto zonder CO2 uitstoot.
 • Datum eerste toelating (DET) is op of na 01-01-2019
 • Catalogusprijs t/m € 50.000 is 4% bijtelling, meerdere boven deze € 50.000 is belast tegen 22% bijtelling
 • 60 maanden termijn verstrijkt in 2019
 • Catalogusprijs t/m € 50.000 is 7% bijtelling, meerdere boven deze € 50.000 is 25% bijtelling. 


Bijtelling ter beschikking gestelde fiets in 2020

Vanaf 1 januari 2020 zal het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer worden gestimuleerd door het privé voordeel vast te stellen met behulp van een forfait.
Er zal een bijtelling gaan gelden van 7% van de consumentenadviesprijs. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een gewone of elektrische fiets.


Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

Dit wetsvoorstel zal in het najaar 2018 bij de Tweede Kamer worden ingediend waarbij de beoogde ingangsdatum 1 januari 2020 zal zijn.
In het wetsvoorstel komen onder meer aan de orde:
 • Toevoeging cumulatiegrond aan redelijke gronden voor ontslag vaste krachten
 • Transitievergoeding gelijktrekken voor flexibele en vaste krachten
 • Verruiming van de proeftijd
 • Afdracht van een lagere WW-premie bij aanbieden vaste contracten
 • Wijziging ketenregeling, periode waarin opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in onbepaalde tijd wordt verlengd van twee naar drie jaar
 • Versterking van de positie van oproepkrachten door beperken van permanente beschikbaarheid
Wettelijk Minimumjeugdloon

Per 1 juli 2019 krijgen werknemers vanaf 21 jaar (i.p.v. 22 jaar) recht op het volledige minimumloon. Het minimumjeugdloon van 18, 19 en 20 jaar stijgt verder.
De werkgever wordt gecompenseerd middels het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV).


Loonkostenvoordeel (LKV) onbeperkt toepassen

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken is opgenomen dat toepassing van het loonkostenvoordeel voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden vanaf 2020 voor onbepaalde duur aangevraagd kan worden. Tegemoetkoming geldt zolang de werknemer aan de voorwaarden voldoet.
Het loonkostenvoordeel is nu beperkt tot drie jaar.

Wet Arbeid en Zorg
Vanaf 1 januari 2019 zullen er een 2-tal onderdelen wijzigen:
 • Pleegzorg- en adoptieverlof zal van twee naar zes weken verlengd worden. De uitkering gedurende dit verlof geldt voor beide ouders (voor de hoogte is het maximum dagloon van toepassing).
 • Kraamverlof wat nu 2 dagen met behoud van loon kent wordt uitgebreid tot geboorteverlof tot eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (met behoud van loon).
Het bovenstaande wordt middels de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) gerealiseerd.
De partner van de moeder krijgt in het eerste halfjaar na de geboorte recht op zes weken geboorteverlof. Huidige kraamverlof wordt dus uitgebreid naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon.
Voorwaarde wel is dat dit verlof binnen 4 weken na de geboorte dient te zijn opgenomen.
Vanaf 1 juli 2020 kan het geboorteverlof worden aangevuld met vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof. Werknemer krijgt gedurende deze periode een uitkering van 70% van zijn (maximum) dagloon.Pensioen

Vanaf 1 januari 2019 treedt in werking de automatische waardeoverdracht kleine pensioenen. Afkoop van deze kleine pensioenen is dan niet meer mogelijk.
Deze kleine pensioenen worden zoveel overgedragen aan de pensioenuitvoerder waar op dat moment het pensioen wordt opgebouwd. Kleine pensioenen, bruto € 2 of minder per jaar, vervallen helemaal.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zal vanaf september 2019 het te verwachten pensioen worden uitgedrukt in 3 scenario’s:
 • Verwacht
 • Optimistisch
 • Pessimistisch

Voor meer informatie over deze special kunt u contact opnemen met kenniscentrum@salarisjobs.nl 


Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46