nl | en

Blijf op de hoogte
met Salarisjobs

Nieuwsbericht

Wijziging regeling Wfsv inzake Sectorpremie 2018


Toepassing van de hoge en lage sectorpremie is geregeld binnen de Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) en geldt voor onderstaande sectoren:

agrarisch bedrijf;
bouwbedrijf;
culturele instellingen;
horeca algemeen;
schildersbedrijf

Per 1 januari 2018 wordt er aan de regeling Wfsv een nieuw artikel 3.13a toegevoegd wat voorziet in de jaarurennorm.

U mag de lage sectorpremie toepassen als de jaarurennorm wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Dit houdt in dat de arbeidsuren voor het gehele jaar vooraf worden vastgesteld en niet per week of per maand.

Onderstaand vindt u de voorwaarden waaraan gelijktijdig moet worden voldaan

1) Er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst aangegaan
2) Arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd gesloten
3) Omvang van de te verrichten arbeid over een periode van een jaar is vastgesteld maar hoeft niet gelijkmatig gespreid te zijn over het jaar
4) Recht op loon is over het gehele jaar gelijkmatig gespreid
5) Werknemer krijgt niet binnen een jaar, na aanvang van de dienstbetrekking, recht op een WW-uitkering

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om nadere regels te stellen in de situatie (toepassing van hoge of lage sectorpremie) dat een werknemer recht krijgt op een WW-uitkering terwijl de dienstbetrekking wordt voortgezet. In deze situatie bent u als werkgever de hoge premie, vanaf datum indiensttreding tot aan het moment dat de werknemer recht krijgt op de WW-uitkering, verschuldigd. (Regeling Wfsv, art. 3.12 lid3). Tevens is voor 2018 de hoge premie verschuldigd voor werknemers met een min/max contract. Er is bij deze groep werknemers sprake van een variabel aantal uren werken waardoor het risico bestaat dat zij een beroep zullen doen op een WW-uitkering. Omdat bij min/max contracten het aantal te werken uren niet eenduidig is vastgesteld is een wijziging van de Regeling Wfsv hiervoor niet nodig. Dit is wel een voorwaarde voor toepassing van de lage sectorpremie (Besluit Wfsv, art. 2.3, lid 2, onderdeel a, subonderdeel 2).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen via kenniscentrum@salarisjobs.nl


Plan een
kennismakingsgesprek

Zet de eerste stap

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >
Kantoor

Amsterdam

Olympisch stadion 24

T 020-723 05 21

Kantoor

Rotterdam

Westplein 5-D

T 010-217 56 30

Kantoor

Breda

Ceresstraat 13

T 076-303 11 46